ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

210 92 26 666

Όροι Ενοικίασης

1. ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Ο «μισθωτής» δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.

2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ο «μισθωτής» πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης που να ισχύει στην Ελλάδα και να είναι εν ισχύ τουλάχιστον 12 μήνες. Για πολίτες που η άδειά τους δεν ισχύει στην Ελλάδα χρειάζεται διεθνής άδεια οδήγησης.

3. ΠΟΣΟ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων o «μισθωτής» πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης πιστωτικής κάρτας. Για την έγκυρη σύναψη της παρούσας, η «εκμισθώτρια» ζητάει έγκριση από την κάρτα του «μισθωτή» για δέσμευση ποσού έως 3.000 ευρώ. Το ακριβές ποσό για το οποίο η εκμισθώτρια ζητά την έγκριση αναγράφεται στην έμπροσθεν σελίδα του παρόντος, αποτελεί δε και το ποσό «ευθύνης» – εγγύησης του μισθωτή σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου ή πρόκλησης ζημίας. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι εκλείπει ο λόγος για τον οποίο δόθηκε. H «εκμισθώτρια» δεν ευθύνεται για τυχόν επιβάρυνση του «μισθωτή» με τραπεζικές προμήθειες, έξοδα και πάσης φύσεως κόστη που συνδέονται με τη διαδικασία αυτή.

4. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Είναι η μία ημέρα (24 ώρες). Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης του αυτοκινήτου πέραν των τριών ωρών εκ της συμφωνημένης διάρκειας, ο «μισθωτής» χρεώνεται με μια επιπλέον πλήρη ημέρα. Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης προ της συμφωνημένης διάρκειάς της, π.χ. πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή, o μισθωτής θα χρεώνεται το 100% του υπολειπόμενου διαστήματος αυτής.

5. ΜΙΣΘΩΜΑ

Το ημερήσιο μίσθωμα συμφωνείται στο αναγραφόμενο στην έμπροσθεν σελίδα του συμβολαίου ποσό και θα προκαταβάλλεται με την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε αρίστη κατάσταση, πλήρες καυσίμων και κατάλληλο για τη χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες καυσίμων και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής, ο μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εκμισθώτρια την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Στο κόστος της μίσθωσης περιλαμβάνονται οι εξής ασφαλιστικές καλύψεις: α. για θάνατο ή σω- ματικές βλάβες τρίτων προσώπων εξαιρουμένου του οδηγού του αυτοκινήτου β. για υλικές ζημιές τρίτων, εξαιρουμένου του μισθωμένου αυτοκινήτου, μέχρι του ποσού που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατ ́ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος. Η ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων παρέχεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τους όρους του οποίου τόσο ο μισθωτής όσο και οι τυχόν πρόσθετοι οδηγοί αυτού δηλώνουν δια της υπογραφής του παρόντος ότι έχουν λάβει γνώση. Οι αποσκευές και τυχόν άλλα αντικείμενα ιδιοκτησίας του «μισθωτή», του εξουσιοδοτημένου οδηγού, καθώς και των τυχόν επιβατών του μισθωμένου οχήματος δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και η «εκμισθώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια, φθορά, κλοπή αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια . Ο μισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε ζημία που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.

8. ΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημίας του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί η εκμισθώτρια. Ειδικότερα, o μισθωτής ευθύνεται: α]. για ζημίες που έχει προκαλέσει στο αυτοκίνητο ή σε τρίτους, εάν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Β]. για την ολική κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου μέχρι του ποσού ευθύνης – εγγύησης που αναγράφεται στην έμπροσθεν σελίδα του παρόντος. Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τμημάτων εξαρτημάτων ή/και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του αυτοκινήτου δεν καλύπτεται. Γ]. για κάθε ζημία του αυτοκινήτου συνέπεια σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας μέχρι του ποσού ευθύνης – εγγύησης. Δεν καλύπτονται οι ζημίες που προξενήθηκαν: 1. Στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. 2. Στα ελαστικά και τους τροχούς του αυτοκινήτου 3. Σε όλα τα γυάλινα μέρη. 4. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 5. Κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας.

9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει επιπλέον του συμφωνημένου μισθώματος και τα παρακάτω ποσά: α) την ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη την διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου, β) την «Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων», εφόσον κατά τη λήξη της μίσθωσης δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στην εκμισθώτρια με καύσιμα ιδίας ποσότητας με αυτήν που είχε κατά την παραλαβή του, γ) φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση του αυτοκινήτου, δ) έξοδα της εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του αυτοκινήτου από τη εκμισθώτρια, ε) χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην εκμισθώτρια λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή. Στη τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους, στ) την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου καθώς και για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας, ζ) ΦΠΑ και δημοτικό φόρο όπως ισχύουν κατά την υπογραφή του παρόντος. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι: 1.] Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα. 2.] Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

10. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο με επιμέλεια, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: α.] για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου. β.] για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα γ.] για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας δ.] για υπεκμίσθωση σε τρίτους, ε.] για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους στ.] εάν ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού. ζ.] κατά παράβαση τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών. η.] από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, θ.] Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα.

11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Στην περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εκμισθώτρια 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, αναλαμβάνει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου και επιβαρύνεται με την καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης με το τριπλάσιο του ημερήσιου μισθώματος. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ

Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

13. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κ.λπ.) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα: α.] να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. β.] να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο. γ.] να ειδοποιήσει την αστυνομία και την φροντίδα (βλέπε σχετικό έντυπο ασφαλιστηρίου συμβολαίου) προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών. δ.] να παρκάρει το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (φαξ κ.λπ.) με την εκμισθώτρια. ε.] να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο. στ.] να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν είναι δυνατόν. Υποχρεούται επίσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Κατά την διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου με τον μισθωτή, β) σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο για λογαριασμό του μισθωτή, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου με τον αντιπροσωπευόμενο, γ) το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, δ) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως, ε) Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το αρχικά εκμισθωμένο αυτοκίνητο με άλλο αντίστοιχου τύπου και ίδιου κυβισμού, ο δε μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την εκμισθώτρια και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή/και αντικαταστάσεως του αρχικά εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο, ζ) σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας, η) τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού, θ) ο μισθωτής δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά προσβάλλει την παρούσα σύμβαση για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, και αιτία και για τα αναφερόμενα στα άρθρα 178,179, 388 του Αστικού Κώδικα καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή του κατά του κύρους της παρούσας σύμβασης.

15. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, οποιαδήποτε κι αν είναι η κατοικία του μισθωτή.